o nas menu2

S čim se lahko pohvalimo

(obdobje oktober 2019 - september 2020)

  • ciljno informiranje NVO
  • povečanje usposobljenosti NVO v regiji
  • nadaljnji razvoj “NVO centra zagovorništva Planota”
  • vzpostavljanje delujočih in učinkovitih partnerstev
  • nove trajnostno naravnane storitve

Ciljno informiranje NVO

NVO smo obveščali o razpisih in drugih novicah nevladnikov. ki so za njihovo poslovanje pomembne, saj jim omogočajo pravočasno prijavo na razpise in vključevanje v različne aktivnosti (700 objav na spletni strani, 70 objav na FB strani, 22 e-obvestil).

Povečanje usposobljenosti NVO v regiji

Izvedli smo 5 delavnic za 96 udeležencev, nudili svetovanje in mentorstvo preko 30-im NVO-jem (cca 200 ur mentorstva za razvoj sistema spremljanja porabe sredstev po posameznih programih in virih financiranja, promocijo storitev, informiranje potencialnih kupcev preko FB strani, za administracijo spletnih strani na pod-domeni regionalnega stičišča…)

Nadaljnji razvoj »NVO centra zagovorništva Planota«

Uspešno je bilo podanih 7 zagovorniških pobud, ki so se nanašale na izboljšanje občinskih razpisov, večletni razpis na področju kulture, ohranjanje oz. povišanje sredstev za NVO iz občinskega proračuna ter amandma v zvezi s sofinanciranjem javnih del v Mestni občini Nova Gorica.

Nudili smo mediatorstvo v pogajanjih med NVO s področja kulture in predstavniki Mestne občine Nova Gorica za ohranjanje sredstev, ki se NVO-jem dodeljujejo preko razpisov.

V sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom Tolmin smo uspeli vključiti v regijski razvojni program za naslavljanje problemov v zvezi s COVID-19 tri projekte NVO: finančno premostitveno shemo, razširitev družinskih centrov na območja, kjer še ne obstajajo ter širitev konzorcija organizacij in področju sociale in zdravstva na sosednje občine.

Vzpostavljanje delujočih in učinkovitih partnerstev

Vzpostavitev konzorcija ponudnikov na Trnovsko – Banjški planoti: koordinirali smo vzpostavitev medsektorskega partnerstva, v katero je vključenih 18 različnih organizacij. Vloga konzorcija je priprava programov in ukrepov za nadaljnji turistični razvoj območja.

Pripravljen model za spodbujanje podjetništva med mladimi. Skupaj z občino Kanal ob Soči ter v sodelovanju s partnerji iz tujine smo pripravili model teritorialnega partnerstva za spodbujanje podjetništva med mladimi. Model predvideva sodelovanje različnih deležnikov pri izvajanju različnih programov za razvoj podjetništva mladih: občine kot financerja, NVO in podjetij kot učnih baz za mlade podjetnike ter povezovanje podpornega okolja z namenom nudenja celovitega mentorstva mladim podjetnikom na različnih področjih.

Letna organizacija regijske in lokalnih akcij v okviru »Dneva za spremembe«: Organizirali smo prostovoljce, ki so očistili in uredili območje okrog vodnega zbiralnika, ki omogoča druženje med krajani in izvajanje raznih prireditev ter na ta način doprinesli k ureditvi območja, ki omogoča izvajanje »skupnostnih aktivnosti« v kraju in okolici.

Nove trajnostno naravnane storitve:

Razvita in implementirana nova storitev društva PO-MOČ – osebna asistenca: to je storitev, v okviru katere se na območju UE Nova Gorica in širše invalidom in drugim nudi različne vrste osebne pomoči (pomoč pri higieni, hranjenju, oblačenju, urejanju gospodinjstva…); s tem je omogočeno najbolj prikrajšanim skupinam bivanje v lastnem okolju (in ne v domu upokojencev).

Izveden javni natečaj za poslovne zeliščarske ideje in zeliščarske izdelke in izbrani trije najboljši izdelki: izbrani izdelki imajo izkazan tržni potencial, zaradi česar se bodo ob podpori mentorjev iz KGZ Nova Gorica, Zavoda GOST ter Fundacije BiT Planota lahko nadalje razvili v smislu poslovnih priložnosti.

Pripravljen model za zaposlovanje prikrajšanih skupin na podlagi poslovnih idej z družbenim učinkom v Občini Ajdovščina. V sodelovanju z razvojno agencijo ROD iz Ajdovščine in SPOT točko smo razvili model za zaposlovanje mladih, ki temelji na javnem natečaju in izboru podjetniških idej mladih z družbenim učinkom ter nudenje mentorstva pri razvoju le – teh.

Sklenjen dogovor o sodelovanju pri izvedbi študijskih praks študentov s predstavniki Evropske pravne fakultete v Novi Gorici: nadaljujemo akcijo iz prejšnji let, kjer imajo študentje EPF priložnost za nabiranje kvalitetnih delovnih izkušenj v NV sektorju in sicer pri: urejanju aktov, varstvu osebnih podatkov, pravni pomoči uporabnikom…

Sodelovanje pri pripravi RRP Goriške razvojne regije za naslednje programsko obdobje: v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom Tolmin smo uspeli vključiti v regijski razvojni program za naslavljanje problemov v zvezi s COVID-19 tri projekte NVO.

Zaposleni

direktor

izvršni vodja:

mag. DARIJAN KRPAN

telefon + 386 (0)41 752 176
darijan.krpan(at)planota.si

Preberite več...

nasvet

koordinator projektov - računovodstvo:
URŠKA ČARMAN
telefon + 386 (0)5 307 40 40
mobilni telefon + 386 (0)40 288 097
racunovodstvo(at)planota.si

Preberite več...

nasvet

koordinator programov:
LUCIJA ZAVRTANIK
telefon + 386 (0)5 307 40 40
mobilni telefon + 386 (0)40 288 097
mrezenje(at)planota.si

Preberite več...

S čim se lahko pohvalimo

(obdobje oktober 2019 - september 2020)

ciljno informiranje NVO

povečanje usposobljenosti NVO v regiji

nadaljnji razvoj “NVO centra zagovorništva Planota”

vzpostavljanje delujočih in učinkovitih partnerstev

nove trajnostno naravnane storitve

Preberite več...

Certifikati

Certifikat kakovosti    Prostovoljska organizacija    Študent in NVO

Status NVO v javnem interesu na področju razvoja NV sektorja